Kundvagnen laddas  

Våra klimatmål

Alla aktiviteter i Apoteas värdekedja bidrar till klimatutsläpp, direkt eller indirekt. Våra största utsläppskällor utgörs av de produkter vi är återförsäljare av, transporterna till och från vårt logistikcenter, vår automatisering, samt medarbetarnas pendlingsresor.

Våra klimatmål är validerade av Science Based Targets Initiative (SBTi), vilket innebär att våra klimatmål följer vad forskningen betonar krävs för att uppnå Parisavtalet, närmare bestämt att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.  

För att sätta målen har vi inventerat våra utsläpp i hela vår värdekedja enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG), en internationell standard för att redovisa växthusgasutsläpp. Standarden används för att förstå och kvantifiera utsläppen av växthusgaser. Enligt GHG-protokollet redovisar man genom att dela in utsläppen i olika scope (områden): scope 1, 2 och 3. Detta ger en tydlig bild av vilka utsläpp som är direkta (scope 1) eller indirekta (scope 2 och 3):

  • Scope 1 omfattar våra direkta utsläpp av växthusgaser från företagsägda fordon, elproduktion från solceller samt påfyllning av köldmedium till kyl- och frysrum i våra lokaler.
  • Scope 2 omfattar våra indirekta utsläpp av växthusgaser från köpt energi, vilket inkluderar elförbrukning samt fjärrvärme och -kyla.
  • Scope 3 omfattar våra indirekta utsläpp av växthusgaser i vår värdekedja. Här inkluderas utsläpp från produkterna vi säljer i vårt sortiment, avfallshantering, tjänsteresor, medarbetarnas pendlingsresor, transporter i form av gods in till vårt logistikcenter och paket som skickas ut till kund, samt inköp av tjänster och varor, till exempel robotar och maskiner, IT-utrustning och kontorsmaterial.

  

Utsläpp från vår verksamhet

Sedan vi antog klimatmålen har vi för våra egna fordon gått från att tanka fossila bränslen till att tanka dem med HVO100, ett fossilfritt drivmedel, istället för med diesel. Vårt logistikcenter i Morgongåva är byggt för att vara energieffektiv och värms upp med hjälp av bergvärme. På taket sitter en solcellsanläggning som under 2023 byggdes ut ytterligare för att möta vårt energibehov. All vår köpta el (scope 2) är förnyelsebar. 

Utsläpp i vår värdekedja

Det är inom scope 3, vår värdekedja, som vi har majoriteten av våra utsläpp från växthusgaser. Här finns utsläppen från produkterna vi säljer i vårt sortiment, avfallshantering, tjänsteresor, medarbetarnas pendlingsresor, transporter i form av gods in till vårt logistikcenter och paket som skickas ut till kund samt inköp av tjänster och varor, till exempel robotar och maskiner, IT-utrustning och kontorsmaterial.

Majoriteten av våra utsläpp av växthusgaser kommer från produkterna vi säljer, det vill säga vårt sortiment. Denna kategori utgör 79 % av våra totala utsläpp. Utsläppen uppstår i produktens hela livscykel, vilket inkluderar anskaffning av råvara, förädling, produktion, transport, användning och sluthantering av produkt. Få av våra leverantörer har klimatdata och därför är Apoteas beräkningar baserade på schabloner. En annan utmaning med att få tillgång till utsläppsdata är den bristande transparensen inom läkemedelsindustrin när det kommer till att redovisa var och hur läkemedel är tillverkade, något som vi i samarbete med hela apoteksbranschen driver på för att förbättra genom guiden Välvald. Användningen av förpackningsmaterial ingår också i scope 3. Vi arbetar för att minska onödigt emballage i vår verksamhet i samarbete med våra leverantörer och genom egna initiativ, till exempel när vi förbjud plasttråg i transportförpackningar. Utsläpp från transporter avser både transporter av gods till vårt logistikcenter och frakt av paket till ombud och kunder. Under 2022 har vi gjort en insats för att elektrifiera delar av transporterna i samarbete med det svenska teknik- och transportföretaget Einride. De fraktbolag vi samarbetar med arbetar med att förbättra sina leveranser genom optimering av rutter, hög fyllnadsgrad och till stor del fossilfria fordonsflottor. 

2 % av våra utsläpp av växthusgaser kommer från medarbetarnas pendlingsresor till och från arbetsplatsen. Vi genomför årligen en resvaneundersökning för att ta reda på hur medarbetarna tar sig till jobbet och för att identifiera åtgärder som underlättar en övergång till ökad användning av kollektiva färdmedel. Vi är aktiva i forumet Hållbara Transporter som består av representanter från Heby Kommun, Region Uppsala, Morgongåva Företagspark, Catena, Adlibris, Widforss, Babyland och Apotea, och som bland anant syftar till att hitta åtgärder som ökar tillförlitligheten av kollektivtrafiken. Läs mer om vårt arbete i senaste hållbarhetsredovisning

 

Frågor och svar om vetenskapliga klimatmål enligt Science Based Targets 

 

Vad är Science Based Targets?

Science Based Targets är en metod för företag att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål. Att anta vetenskapliga klimatmål enligt Science Based Targets innebär att företaget  formulerar mål för utsläppsminskningar som är förenliga med världens krav på koldioxidbegränsning för att hålla uppvärmningen långt under 2°C, och sträva efter att begränsa den till 1,5°C. 

Varför uppmuntrar ni era leverantörer att påskynda klimatarbetet?

Våra största utsläpp av växthusgaser finns i scope 3 där den största utsläppsposten kommer från de produkterna vi köper in och säljer, alltså vårt sortiment. Vi uppmuntrar därför våra leverantörer som ännu inte har vetenskapliga klimatmål att anta mål så att vi tillsammans kan driva och påskynda klimatomställningen.Genom dialog, samarbete och krav på våra leverantörer vill vi minska våra indirekta utsläpp inom scope 3. I dagsläget är cirka 45 av våra totalt 700 leverantörer anslutna till Science Based Targets.

Hur sätter man vetenskapliga klimatmål? 

Processen för att anta vetenskapliga klimatmål görs i samarbete med Science Based Targets (SBT). I ett första steg görs ett publikt åtagande och en ansökan skickas till SBT. I ett nästa steg ska utsläppen av växthusgaser från företaget kartläggas enligt GHG-protokollet som är en internationell standard för att redovisa växthusgasutsläpp. Standarden används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläppen av växthusgaser. Baserat på kartläggningen skickas målformuleringar till SBT för godkännande. SBT granskar och godkänner målen för att sedan publicera dem på sin hemsida. Läs mer om processen här och se vilka andra företag som har vetenskapliga klimatmål här. Det finns olika krav beroende på företagets storlek. För små och medelstora företag är processen förenklad, läs mer här.

Vad händer om Apoteas leverantörer inte sätter vetenskapligt förankrade klimatmål?

Apotea ställer idag inga bindande krav på våra leverantörer att sätta klimatmål men vi vill starkt uppmuntra till detta. Hela näringslivet måste ställa om, oavsett stor eller liten aktör, vi har alla ett gemensamt ansvar och vi måste agera snabbt och det är bara tillsammans vi kan uppnå reella utsläppsminskningar. 

Hur jobbar Apotea för att minska klimatpåverkan?

Arbetet för att minska vår klimatpåverkan sker både i den egna verksamheten och i vår värdekedja. Klicka här för att läsa om Apoteas arbete för minskad klimatpåverkan. Under länken finns information om vår logistikanläggning, energianvändning, våra solceller, emballagehantering och hur vi packar dina paket samt vår omställning till fossil- och emissionsfria transporter.

 

Se vår livesändning på tema klimat och e-handel
Tillbaka till startsidan för hållbarhet 

Produkten läggs i din varukorg.
Produkten har lagts
till i din varukorg.
Till toppen av sidan