Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

NiQuitin

1,5 mg komprimerad sugtablett (sugtablett)
Nikotin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VET INNAN DU TAR NIQUITIN
3. HUR DU TAR NIQUITIN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR NIQUITIN SKA FÖRVARAS
6. 6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

NiQuitin används för att hjälpa människor som vill sluta röka. Den här typen av behandling kallas nikotinersättningsmedel. NiQuitin 1,5 mg sugtabletter är lämpliga för rökare som röker 20 cigaretter eller mindre per dag.


Det är nikotinet i cigaretterna som gör att du blir fysiskt beroende av dem.

NiQuitin sugtabletter är inte skadliga för hälsan på samma sätt som tobak. De innehåller inte tjära, kolmonoxid eller andra gifter som finns i tobaksrök. Man kan bli beroende av nikotinersättningsmedel, men det är ovanligt. Det är också mindre skadligt och lättare att bryta än tobaksberoende.


Dina chanser att lyckas sluta röka ökar om du deltar i ett rökavvänjningsprogram. Kontakta läkare eller apotekspersonal för att få information om rökavvänjningsprogram.


Det finns inga hälsovinster förknippade med rökning. Det är alltid bättre att sluta röka än att fortsätta. Nikotinersättningsmedel som NiQuitin kan vara till hjälp. Allmänt sett är riskerna med rökning större än de möjliga biverkningarna vid användning av nikotinersättningsmedel.

2. VAD DU BEHÖVER VET INNAN DU TAR NIQUITIN

Ta inte NiQuitin om:

Det finns inga hälsovinster förknippade med rökning. Det är alltid bättre att sluta röka än att fortsätta. Nikotinersättningsmedel som NiQuitin kan vara till hjälp.


Allmänt sett är riskerna med rökning större än de möjliga biverkningarna vid användning av nikotinersättningsmedel.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder NiQuitin:

Växla inte mellan NiQuitin sugtabletter och nikotintuggummi under försöket att sluta röka.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du har:

Barn och ungdomar

Detta läkemedel får inte användas av barn under 12 år. En normal dos för vuxna kan allvarligt förgifta eller till och med döda ett litet barn. NiQuitin måste därför alltid förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Andra lälkemedel och NiQuitin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Att sluta röka kan förändra effekten av andra läkemedel som du tar. Om du har några frågor eller funderingar kring detta, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Rökning under graviditet medför risker för fostret. Sådana risker är dålig tillväxt före födelsen, för tidig förlossning eller dödfödsel. Att sluta röka är det bästa sättet att förbättra både din egen hälsa och ditt barns. Ju tidigare du slutar röka desto bättre.


I idealfallet bör du sluta röka utan att ta nikotinläkemedel om du är gravid. Om du har försökt och inte lyckats kan nikotinläkemedel emellertid rekommenderas av läkare som stöd för dig när du försöker sluta.


Det är bättre för det barn du bär på än att du fortsätter röka. Beslutet att ta nikotinläkemedel bör fattas så tidigt som möjligt under graviditeten. Du bör försöka att bara använda nikotinläkemedlet under 2‑3 månader. Kom ihåg att det viktigaste är att du slutar röka. Produkter som sugtabletter kan vara bättre än nikotinplåster. Detta beror på att när man använder sugtabletter tillför man inte nikotin hela tiden till kroppen. Om man blir illamående eller kräks kan det dock vara bättre att använda plåster.


Om du ammar ditt barn kan tobaksrökningen ge barnet andningssvårigheter eller andra problem. I idealfallet bör du sluta röka utan att använda nikotinläkemedel. Om du har försökt och inte lyckats kan nikotinläkemedel emellertid rekommenderas av läkare som stöd för dig när du försöker sluta. Om du använder nikotinläkemedel för att kunna sluta blir mängden nikotin som barnet utsätts för liten. Det är mycket mindre skadligt än passiv rökning. Bäst är att använda nikotinläkemedel som tas vid vissa tidpunkter på dagen (t ex i form av tuggummi eller sugtabletter snarare än plåster). Det är också bättre att du ammar omedelbart innan du tar nikotinläkemedlet. Då får barnet så litet nikotin som möjligt.


Körförmåga och användning av maskiner

NiQuitin har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Du måste dock vara medveten om att du kan få beteendeförändringar när du slutar röka, vilket skulle kunna påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

NiQuitin innehåller:

Natrium: Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) per komprimerad sugtablett, d.v.s väsentligen natriumfria


3. HUR DU TAR NIQUITIN

Använd alltid NiQuitin enligt anvisningarna i den här bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Använd NiQuitin sugtabletter genom att placera en sugtablett i munnen och sedan flytta den med jämna mellanrum från den ena sidan av munnen till den andra, tills den har löst upp sig helt. Detta bör ta omkring 10 minuter. Sugabletten ska inte tuggas sönder eller sväljas hel. Ta inte mer än 15 sugtabletter per dag. Om du tycker att du behöver använda NiQuitin under längre tid sammanlagt än 9 månader, bör du rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Undvik att äta eller dricka med en sugtablett i munnen.


Vuxna (från 18 års ålder)

När du slutat kan du ibland känna ett plötsligt röksug. I så fall kan du ta en sugtablett igen.


Användning för barn och ungdomar

Ungdomar (från 12 år till och med 17 år)

Du bör endast använda NiQuitin efter rekommendation från läkare.

Överskrid inte den angivna doseringen. Följ anvisningarna noggrant och ta inte mer än 15 tabletter per dygn.

Barn under 12 år får inte använda NiQuitin


Produkten är avsedd för användning i munnen. Nikotinet i sugtabletten frisätts långsamt i munnen, och tas sedan upp i kroppen.


Om du känner dig frestad att börja röka igen

Om du är orolig att du kanske börjar röka igen, eller tycker det är svårt att sluta helt med sugtabletterna, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Om du börjat röka igen kan de ge dig råd om hur du får bästa resultat av nikotinersättningsmedel vid ett nytt försök.


Om du har tagit för stor mängd NiQuitin

Om du tar för många NiQuitin kan du börja känna dig illamående, yr och sjuk.


Tabletterna ska inte användas av barn under 12 år eller av icke-rökare. Om sugtabletterna tas av barn eller icke-rökare kan de uppvisa tecken på nikotinförgiftning. Sådana tecken är huvudvärk, illamående, magsmärtor och diarré.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan NiQuitin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vid de doseringar som rekommenderas har inga allvarliga biverkningar rapporterats för NiQuitin.


Att sluta röka kan i sig ge upphov till yrsel, huvudvärk, sömnproblem, hosta och förkylningsliknande symtom. Symtom som depression, irritabilitet, ångest, rastlöshet, ökad aptit och sömnsvårigheter kan också bero på abstinensbesvär som hör ihop med rökavvänjningen.


Andra biverkningar listas nedan. De har grupperats efter sannolikheten att de inträffar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. HUR NIQUITIN SKA FÖRVARAS

6. 6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nikotin. Varje sugtablett innehåller 1,5 mg (i form av ett hartskomplex, som kallas nikotinresinat). Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), natriumalginat (E401), xantangummi (E415), kaliumvätekarbonat (E501), kalciumpolykarbofil, vattenfritt natriumkarbonat (E500), acesulfamkalium (E950), smakmaskeringsämne, pepparmintsmakämne, mentolsmakämne, magnesiumstearat (E470b).

NiQuitins utssende och förpackningsstorlekar

Vita eller nästan vita ovala komprimerade sugtabletter med konvex utsida.

Sugtabletten med 1,5 mg har ett L präglat på ena sidan.

Varje rör innehåller 20 tabletter. En förpackning innehåller ett, tre eller fem rör.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare

NiQuitin tillverkas av Wrafton Laboratories Limited, Exeter road, Wrafton, Braunton, EX33 2DL, Storbritannien och Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, Nazareth, 9810, Belgien.


Denna bipacksedel godkändes senast den

2019-08-29