Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Rennie

680 mg/80 mg tuggtabletter
kalciumkarbonat och magnesiumkarbonat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Rennie är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Rennie
3. Hur du tar Rennie
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Rennie ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Rennie är och vad det används för

Rennie är en tablett som ger lindring vid halsbränna och sura uppstötningar, samt syrarelaterad smärta i maggropen.

Rennie binder överskott av saltsyra i magen och den syrabindande effekten kommer inom några minuter.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du tar Rennie

Ta inte Rennie:

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rennie om:

Andra läkemedel och Rennie

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Rennie kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Rennie kan användas under graviditet om den rekommenderade dosen följs.

Kalcium och magnesium passerar över i bröstmjölk, men vid rekommenderad dosering förväntas inga effekter på ammande barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Rennie har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Rennie innehåller hjälpämnen

Viktig information om något innehållsämne i Rennie

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Rennie

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1-2 tabletter som söndertuggas vid behov.

Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter dagligen. Dosen ska inte överskridas.


Rennie rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Rennie

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Rennie ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rennie tuggtabletter är krämvita, flata, fyrkantiga med pepparmintsmak, präglade med ”RENNIE” på båda sidor.

Rennie finns i förpackningsstorlekarna 24, 48 och 96 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna


Tillverkare

Delpharm Gaillard

33, rue de l’Industrie

74240 Gaillard

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-10-13