Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Imolopera

2 mg tabletter
loperamidhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Imolopera är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Imolopera
3. Hur du använder Imolopera
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Imolopera ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Imolopera är och vad det används för

Imolopera normaliserar tarmens rörelser, motverkar vätskeförluster och ökar förmågan att hålla avföringen.

Imolopera används vid tillfällig (akut) diarré hos vuxna och ungdomar över 12 år.


Loperamidhydroklorid som finns i Imolopera kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Imolopera

Använd inte Imolopera

Imolopera ska inte ges till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Imolopera.

Behandling med Imolopera lindrar symtom men botar inte orsaken.


Ta inte detta läkemedel för något annat än dess avsedda användning (se avsnitt 1) och ta aldrig mer än den rekommenderade dosen (se avsnitt 3). Allvarliga hjärtproblem (med symtom som snabba eller oregelbundna hjärtslag) har rapporterats hos patienter som har tagit för mycket loperamidhydroklorid, det aktiva innehållsämnet i Imolopera.

Barn

Imolopera ska inte ges till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Imolopera

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Imolopera om de tas samtidigt. Exempel på sådana läkemedel är:

Imolopera med mat och dryck

Imolopera kan tas med mat och dryck.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


Amning

Imolopera rekommenderas inte om du ammar eftersom små mängder av läkemedlet kan gå över i modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Trötthet, yrsel och dåsighet kan förekomma vid behandling med Imolopera.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Imolopera tabletter innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Imolopera

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna och ungdomar från 12 år: Börja med 2 tabletter. Om diarrén inte har upphört inom 2-3 timmar tag 1 tablett åt gången efter varje lös avföring. Ta högst 8 tabletter per dygn. Ta Imolopera högst 2 dygn i sträck. Läkare kan ordinera annan dosering.


Användning för barn:

Imolopera ska inte ges till barn under 12 år.


Tabletterna ska sväljas med vätska.


Diarrédämpande effekt uppnås inom en timme efter intag av 2 tabletter (4 mg).

Om du använt för stor mängd av Imolopera

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har tagit för mycket av Imolopera, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus för rådgivning. Symtomen kan vara ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller förändrade hjärtslag (dessa symtom kan få allvarliga, potentiellt livshotande följder), muskelstelhet, okoordinerade rörelser, dåsighet, svårighet att urinera eller svag andning.


Barn reagerar kraftigare än vuxna på stora mängder av Imolopera. Kontakta omedelbart läkare om ett barn fått i sig för mycket av läkemedlet eller har något av de ovan nämnda symtomen.

Om du har glömt att använda Imolopera

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Imolopera och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande biverkningar: 

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Följande biverkningar är rapporterade:

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Imolopera ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletter är vita och runda med diametern 6,5 mm, ena sidan märkt C och den andra sidan märkt 11.


Blisterförpackningar: 16 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm 

[email protected]


Denna bipacksedel ändrades senast

2022-05-17