Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Tiplo Citrus

500 mg/50 mg brustablett
acetylsalicylsyra/koffein 
natrium och sackaros

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och migrän och 5 dagar vid smärta.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tiplo Citrus är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tiplo Citrus
3. Hur du använder Tiplo Citrus
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tiplo Citrus ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tiplo Citrus är och vad det används för

Tiplo Citrus innehåller kombinationen acetylsalicylsyra och koffein.

Tiplo Citrus har smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande effekt.


Acetylsalicylsyra lindrar smärta genom att motverka bildningen av speciella ämnen, prostaglandiner. Den febernedsättande effekten beror på att acetylsalicylsyra ökar kroppens värmeavgivning.


Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t.ex. vid migrän.

Koffein har även en uppiggande verkan.


Tiplo Citrus ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Tiplo Citrus börjar verka inom 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.


Detta läkemedel används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och migrän och 5 dagar vid smärta.


Kombinationen acetylsalicylsyra och koffein som finns i Tiplo Citrus kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Tiplo Citrus

Använd inte Tiplo Citrus

Varningar och försiktighet

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Tiplo Citrus:


Tiplo Citrus kan på grund av koffeininnehållet försvåra insomnandet om man tar den nära sänggåendet.

Barn och ungdomar

Tiplo Citrus ska inte användas av barn under 14 år.


Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

Andra läkemedel och Tiplo Citrus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandling med Tiplo Citrus kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser mot:

Tiplo Citrus med mat, dryck och alkohol

Tiplo Citrus i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Gravida kvinnor ska inte använda Tiplo Citrus under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Tiplo Citrus ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Amning

Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte det ammade barnet. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Tiplo Citrus under amning.


Fertilitet

Tiplo Citrus kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Tiplo Citrus kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tiplo Citrus innehåller natrium och sackaros

Detta läkemedel innehåller ca 15 mmol natrium per dos. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Tiplo Citrus

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Tiplo brustabletter är avsedda för tillfälliga besvär.


Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 14 år: 

1-2 brustabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn.

Mer än 2 brustabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.


Användning för barn

Tiplo Citrus ska inte ges till barn under 14 år.


Varning: Ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Lös upp brustabletterna i ett halvt glas vatten.


Eftersom koffein är uppiggande kan det vara olämpligt att ta detta läkemedel till natten.

Om du använt för stor mängd av Tiplo Citrus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd.

Om du har glömt att använda Tiplo Citrus

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar
(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar
(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.


Ytterligare biverkningar hos barn

Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med sjukdomar orsakade av virus, framför allt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på svullnader i hjärnan och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Tiplo Citrus ska förvaras

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende

Tiplo Citrus brustabletter är 20 mm diameter, runda, vit till benvit, plana tabletter med ojämn fördelade gula prickar.


Förpackningsstorlekar

Brustabletterna ligger i ett aluminiumrör med lock av plast. I locket finns torkmedel bestående av kiselgel.


20 st i rör och ytterkartong.

60 st (3 x 20 st) i rör och i ytterkartong.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

BOX 56048

10217 Stockholm

[email protected]


Denna bipacksedel ändrades senast

2017-09-18