Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Fungoral

20 mg/ml schampo
Ketokonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fungoral är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fungoral
3. Hur du använder Fungoral
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fungoral ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fungoral är och vad det används för

Fungoral är ett schampo som används mot mjäll. Det kan även ordineras av läkare mot mjälleksem. Mjäll orsakas av svampen Malassezia som normalt förekommer i hårbotten. I vanliga fall ger den inte upphov till några besvär, men ibland kan huden reagera. När detta sker uppstår mjällbildning och symtom såsom klåda och fjällning.


Ketokonazol som finns i Fungoral kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Fungoral

Använd inte Fungoral

Varningar och försiktighet

Undvik att få schampo i ögonen. Om detta skulle hända, skölj ögonen rikligt med vatten.


Sluta att ta Fungoral och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

Graviditet och amning


Graviditet

Fungoral schampo kan användas under graviditet.


Amning

Fungoral schampo kan användas av kvinnor som ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Fungoral påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du använder Fungoral


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Tonåringar och Vuxna:

Vid mjäll: Blöt hår och hårbotten och massera in schampot ordentligt i hårbotten. Låt det verka under 3-5 minuter innan det sköljs ur. Vanligtvis är cirka 5 ml (en tesked) schampo tillräckligt. Du kan tvätta håret med ditt vanliga schampo antingen före eller efter behandlingen. Behandla håret 2 gånger i veckan under 2-4 veckor för att ta bort symtomen. Därefter kan du använda Fungoral en gång i veckan eller vid behov för att förhindra att besvären återkommer.


Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 1 månad.


Användning för barn

Fungoral ska inte användas av barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Fungoral

Fungoral är ett schampo som ska sköljas ur efter behandling.


Om du eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Lokala reaktioner som rodnad, irritation och klåda. Inflammerade hårsäckar, brännande känsla i huden, torr hud, utslag, håravfall eller förändrad hårkvalitet, ökat tårflöde.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Lokala reaktioner som varfyllda blåsor och överkänslighet. Överkänslighetsreaktioner, förändrad smakuppfattning, ögonirritation, akne, kontakteksem, hudavflagning.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Nässelfeber, förändrad hårfärg, allergiska reaktioner med svullnad av ansikte och mun (angioödem).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Fungoral ska förvaras


Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Schampot har rödaktig färg.

Fungoral schampo finns i förpackning på 60 ml och 120 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Trimb Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tel: 08-12135200

E-post: [email protected]


Tillverkare

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica,

S.A., Estrada Consiglieri Pedroso 69 B,

Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, PortugalDenna bipacksedel ändrades senast

2020-09-21