Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Echinagard

orala droppar, lösning
pressaft av röd solhatt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Echinagard är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard
3. Hur du använder Echinagard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Echinagard ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Echinagard är och vad det används för

Växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning.


Endast korttidsbehandling.


Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler).


En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Echinagard

Använd inte Echinagard

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Echinagard

Andra läkemedel och Echinagard

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinagard.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Då erfarenheten är begränsad kan användning av Echinagard inte rekommenderas under graviditet.


Amning

Då det inte finns tillräckligt med information om Echinagard utsöndras i bröstmjölk, kan användning av Echinagard inte rekommenderas under amning.


Fertilitet

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Echinagard har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Echinagard orala droppar innehåller 22 vol % etanol (alkohol), motsvarande 0,4 g per dos, motsvarande 10 ml öl eller 4 ml vin per dos.

Skadligt för personer som lider av alkoholism.
Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


3. Hur du använder Echinagard

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt.


Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:


Echinagard orala droppar: Rekommenderad dos är 2,5 ml 3 gånger dagligen. Flaskan omskakas innan dosen mäts upp i doseringsbägaren. Lösningen blandas i eller tas tillsammans med t.ex. vatten.


Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

Användning för barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

Om du har tagit för stor mängd av Echinagard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rågivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Svåra överkänslighetsreaktioner såsom anafylaktisk chock, Stevens-Johnsons syndrom, ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär, astma och blodtrycksfall. Överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda. Illamående, kräkningar, diarré och magsmärta.


Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Echinagard ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.


När flaskan med Echinagard orala droppar har öppnats är den hållbar i 3 månader.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Echinagard orala droppar:

1 ml orala droppar:

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Echinagard orala droppar:

Klar, brun lösning med karaktäristisk lukt och smak.


Echinagard orala droppar framställs av växtmaterial. Det kan därför förekomma att lösningen innehåller partiklar från växtmaterial.


Echinagard orala droppar finns i förpackningsstorlekar om 50 ml och 100 ml i bruna glasflaskor med vit polypropen skruvkork med droppinsats. Doseringsbägare medföljer.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast

2020-10-01