Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Miniderm Duo

20 mg/g + 200 mg/g kräm
Karbamid, glycerol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Miniderm Duo är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Miniderm Duo
3. Hur du använder Miniderm Duo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Miniderm Duo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Miniderm Duo är och vad det används för

Miniderm Duo är en mjukgörande och skyddande kräm som innehåller karbamid och glycerol.


Miniderm Duo används för mjukgörande behandling av torr hud hos vuxna, ungdomar och barn i alla åldrar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Miniderm Duo

Använd inte Miniderm Duo

- om du är allergisk mot karbamid, glycerol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet, amning och fertilitet

Miniderm Duo kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Miniderm Duo påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner

Miniderm Duo innehåller cetostearylalkohol

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Miniderm Duo

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna, ungdomar och barn

Krämen smörjes in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.


Det finns ingen känd risk för överdosering om du tar för mycket Miniderm Duo.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): övergående sveda, klåda, stickande känsla och hudrodnad.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Miniderm Duo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25ºC.

Krämen ska användas inom sex månader efter öppnande.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Miniderm Duo är en vit kräm.


Förpackningsstorlekar

100 g plasttub med snäpplock av plast.

500 g plastburk med pump av plast och stål.

600 g dubbelförpackning innehållandes en 500 g plastburk med pump av plast och stål + en 100 g plasttub med snäpplock av plast.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige


Tillverkare

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien.


Denna bipacksedel ändrades senast

2021-11-25