Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Panodil Zapp

500 mg filmdragerade tabletter
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD PANODIL ZAPP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP
3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR PANODIL ZAPP SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD PANODIL ZAPP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Panodil Zapp innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

Panodil Zapp används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Panodil Zapp kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

2. INNAN DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP

Använd inte Panodil Zapp

Var särskilt försiktig med Panodil Zapp

Använd inte Panodil Zapp utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil Zapp tillsammans med alkohol.


Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil Zapp.


Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil Zapp utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Rådgör med läkare om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion eller högt blodtryck.


Ta aldrig mer Panodil Zapp än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil Zapp om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k.metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Panodil Zapp kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

• metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

• warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 2 tabletter Panodil Zapp (à 500 mg) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

• probenecid (medel mot gikt).

• vissa medel mot epilepsi: fenytoin, fenobarbital, karbamazepin

• rifampicin (medel mot tuberkulos).

• kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

• kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil Zapp användas samtidigt.)

• johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om så är nödvändigt kan Panodil Zapp användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil Zapp under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panodil Zapp påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Panodil Zapp

Detta läkemedel innehåller:

Natrium, 173 mg per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och personer med högt blodtryck.


3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL ZAPP

Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Tabletterna skall sväljas hela.

Panodil Zapp kan tas oberoende av måltider.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): 1-2 tabletter var 4-6 timme, högst 8 tabletter per dygn.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och vid 5 dagar vid smärta.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Panodil Zapp orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR PANODIL ZAPP SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte Panodil Zapp om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita avlånga tabletter utan skåra, märkta med P.


Blisterförpackningar: 8 st, 10 st, 16 st, 20 st tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Perrigo Sverige AB
Box 7009

164 07 Kista

Tillverkare:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland

Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, Nazareth, B-9810, Belgien

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG, Herrenberg, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast den

2021-03-19