Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Corsodyl

2 mg/ml munhålelösning
kKlorhexidindiglukonat

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din tandläkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med tandläkare eller läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL
3. HUR DU ANVÄNDER CORSODYL
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD CORSODYL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Corsodyl är ett bakteriedödande munvårdsmedel.

Corsodyl används som bakteriedödande medel före och efter operationer i munhålan. Tillfälligt vid inflammation i munslemhinnan hos protesbärare. Vidare används Corsodyl då tandborstning är försvårad såsom vid kortvarig sjukdom, olycksfall, stark kariesbildning, tandköttsinflammation och tandlossning. Lösningen kan även användas vid fast tandställning.

2. INNAN DU ANVÄNDER CORSODYL

Använd inte Corsodyl

om du är allergisk mot klorhexidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Corsodyl

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Inga kända risker vid användning under graviditet.

Inga kända risker vid användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen känd påverkan av Corsodyl på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Corsodyl

Corsodyl innehåller makrogolglycerolhydroxistearat som kan ge hudreaktioner.

Corsodyl innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER CORSODYL

Använd alltid Corsodyl exakt enligt läkarens eller tandläkarens anvisningar. Rådfråga läkare, tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Munnen sköljes 2 gånger dagligen med ca 10 ml lösning under minst 1 minut. Lösningen skall därefter spottas ut.


Rekommenderad dos ska inte överskridas.


Vid kirurgi i munnen användes Corsodyl lösning 5 dagar före och 5 dagar efter operationer. Vid tandkirurgi användes Corsodyl lösnig efter operationen under 1-3 veckor.


Corsodyl användes efter tandborstning med tandkräm och inte innan. Munnen bör sköljas noggrant med vatten efter tandborstning. Annars kan rester av tandkrämen motverka effekten av klorhexidin. Missfärgning av tänderna kan uppstå men kan ofta motverkas genom att man använder Corsodyl t ex på kvällen och vanlig tandkräm på morgonen.


Corsodyl skall endast användas till barn under 12 år på rekommendation av tandläkare eller läkare.

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Corsodyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Sluta använda Corsodyl och kontakta snarast läkare, akutmottagning eller ring 112 om du upplever:

Dessa biverkningar har rapporterats hos ett okänt antal användare men bedöms uppkomma mycket sällan.


Övriga biverkningar

Denna biverkning är mycket vanlig (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare).


Dessa biverkningar är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).


Dessa biverkningar har rapporterats hos ett okänt antal användare men bedöms uppkomma mycket sällan.


Missfärgningen av tungan är inte skadlig och försvinner efter avslutad behandling. Vid behov kan missfärgning på tänder poleras bort. Förändringar i smakupplevelsen och en brännande känsla på tungan kan uppträda när behandlingen inleds, men dessa effekter avtar vanligen vid fortsatt användning.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, tandläkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. HUR CORSODYL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Lösningen förvaras vid högst 25 oC.


Användes före utgångsdatum som anges på flaskan efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klorhexidindiglukonat 2 mg/ml.


Övriga innehållsämnen är glycerol, makrogolglycerolhydroxistearat, flytande sorbitol (ickekristalliserande), pepparmintsmak och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Corsodyl är en klar, färglös lösning.

Förpackningsstorlek 300 ml i plastflaska.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Danmark

Tel: 020-10 05 79

E-mail: [email protected]


Tillverkare

Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KGGlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Herrenberg, TysklandDenna bipacksedel godkändes senast den

2020-04-16