Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Canoderm 5 % kräm


Karbamid (ureum)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Detta läkemedel är receptfritt. Canoderm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD CANODERM 5 % KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM
3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR CANODERM 5 % KRÄM SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD CANODERM 5 % KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Canoderm är en vit mjukgörande kräm som innehåller 5 % karbamid. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.


Canoderm används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem.

2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM

Använd inte Canoderm 5 % kräm

Var särskilt försiktig med Canoderm 5 % kräm

Graviditet och amning

Canoderm kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Canoderm 5 % kräm

Canoderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Canoderm kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Detta läkemedel innehåller 50 mg propylenglykol per gram.3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM 5 % KRÄM

Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst:

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

Förebyggande av återfall av atopiskt eksem:

Krämen smörjes in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Canoderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR CANODERM 5 % KRÄM SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar:

Plasttub (polyeten), 30 g, med skruvlock.

Plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.

Plasttub (polyeten), 210 g, med snäpplock.

Plastburk (polypropen) med pump, 380 g.

Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.

Plastburk (polypropen), refillburk till plastburk med pump, 500 g.

Dubbelförpackning 600 g innehållande plastburk (polypropen) med pump, 500 g + plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby


Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Medgenix Benelux NV, Vliegfeld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien


Denna bipacksedel godkändes senast den

2020-11-03