Källa: Fass.se

Bipacksedel: Information till användaren

Panodil

24 mg/ml oral suspension
paracetamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

- Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Panodil är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil
3. Hur du använder Panodil
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Panodil ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Panodil är och vad det används för

Panodil innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Panodil används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


Panodil kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.

2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil

Använd inte Panodil

om du är allergisk mot paracetamol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Använd inte Panodil utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil tillsammans med alkohol. Berusningseffektten av alkohol ökar inte genom tilllägg av Panodil.


Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Panodil än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en lever- eller njursjukdom.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

Barn

Kontakta läkare innan Panodil används:

Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

Andra läkemedel och Panodil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Panodil kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om så är nödvändigt kan Panodil användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Panodil påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i Panodil

Detta läkemedel innehåller:


3. Hur du använder Panodil

Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Barn: 10–15 mg/kg kroppsvikt var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn. Dosen ska i första hand beräknas efter barnets vikt.


Vikt

Ålder

Dosering

5-7 kg

ca 3–6 mån

2,5 ml var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn

7-10 kg

ca 6 mån-1 år

3,5 ml var 4–6 timme, högst 4 gånger per dygn

10-15 kg

ca 1-3 år

5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn

15-20 kg

ca 3-5 år

7,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn 

20-25 kg

ca 5-7 år

10,0 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn 

25-30 kg

ca 7-9 år

12,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn 

30-40 kg

ca 9-12 år

15,0 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn 

40 kg

ca 12 år

20 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn

5 ml oral suspension = 120 mg paracetamol


Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.

Använd inte Panodil till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare föreskriver annat.


Omskakas. Flaskan öppnas genom att trycka ner skruvlocket och vrida motsols. Skruva till locket ordentligt efter användandet.

Om du har tagit för stor mängd av Panodil

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuellt leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10–12 timmar efter intaget).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

5. Hur Panodil ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter “Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30ºC.


Använd inte detta läkemedel om flaskan varit öppnad före inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är per ml: paracetamol, 24 mg

Övriga innehållsämnen är sorbitol 114,3 mg, äppelsyra, xantangummi, flytande maltitol 700 mg, vattenfri citronsyra, natriumpropylparahydroxibensoat, natriummetylparahydroxibensoat, natriumetylparahydroxibensoat, jordgubbssmak, renat vatten till 1 ml.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Den orala lösningen är vit och har en smak av jordgubbar. Doseringssked av polystyren medföljer.


Flaska 60 ml, 100 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare:

Farmaclair

14200 Hérouville Saint-Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2019-07-31